informacja1Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego po raz dziewiąty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnienie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły poniżej:

KONKURS: WOLONTARIUSZE Z MAZOWSZA POKAŻCIE SIĘ

PLAKAT MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU