Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) zwołuję na dzień 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku IX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami Rady.


5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami Rady.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku za rok 2018.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok,
2) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Nasielsk,
3) w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nasielsku ul. Sportowa 2,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
5) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk,
6) w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
7) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/19 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
8) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 369/2,
9) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk,
10) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
11) w rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza,
12) w rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza,
13) w rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza,
8. Podjęcie stanowiska w sprawie pisma z dnia 31.07.2019 roku pt. wezwania do zaprzestania naruszania prawa
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacja dotycząca pism wpływających do Rady Miejskiej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku