dymInformowaliśmy już Państwa wcześniej, że otrzymaliśmy dofinansowanie (100%) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nasielsk. Przeprowadziliśmy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (uwarunkowania dofinansowania), procedurę wyłonienia wykonawcy i w dniu 07 września br. podpisaliśmy umowę z Firmą KAPE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z Warszawy za kwotę 140 220,00 złotych. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji do 31 grudnia 2021r. w naszej Gminie nałożył na nas nowy program ochrony powietrza.

 

W dniu 08 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Uchwała ta wprowadza min. zakaz palenia w kominkach, rozpalania ognisk i grillów, używania dmuchaw do liści, pił spalinowych i kosiarek podczas dni smogowych.  Kary za niestosowanie się do przepisów wynoszą nawet do 5 tys. zł.

Celem nowego POP dla Mazowsza jest ograniczenie emisji rakotwórczych pyłu PM10 o 44 procent, PM2,5 o 57 procent, benzo(a)pirenu o 69 procent i ditlenku azotu o 27 procent. Za niestosowanie się do przepisów zawartych w tym programie mazowieckie gminy mogą zostać ukarane przez właściwego inspektora ochrony środowiska karami w wysokości od 50 tys. zł do nawet i pół miliona złotych.

Około 45 tys. osób rocznie umiera w Polsce z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza, to 12 proc. wszystkich zgonów.

Pył zawieszony wnika do płuc, powodując podrażnienia i stany zapalne, ale może również przedostawać się do krwiobiegu. Skutkiem tego są zarówno choroby układu oddechowego, jak i schorzenia kardiologiczne. Pył ten powoduje również uszkodzenia innych narządów, takich jak wątroba, śledziona, mózg oraz organy rozrodcze.

Po raz kolejny przypominamy o obowiązującej uchwale antysmogowej, zgodnie z którą:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu (klasa 5 wg normy PN-EN 303-5:2012);
  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

                                                                                                                                                                                                          Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich