wazna informacja

Konieczność złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przy wniosku osłonowym składanym do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

MOPS rozpatrując wniosek osłonowy każdorazowo sprawdza w bazie elektronicznej CEEB czy dana nieruchomość się w niej znajduje.


Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych.

Najlepiej i najszybciej można dokonać tego w wersji elektronicznej.
Źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych dotyczy: Deklaracja A‼

Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej pod linkiem:
https://www.gunb.gov.pl/.../dokum.../instrukcja_-_ceeb_0.pdf

Logowanie do aplikacji gdzie składa się deklarację:
https://ceeb.gov.pl/

Po kolei klikamy:
Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację (na granatowym tle)
Wybierz sposób logowania:
- Profil Zaufany,
- e- dowód
- przez bankowość elektroniczną.

Wypełniać deklarację A (mogą zostać puste pola, jak czegoś nie wiemy)
Klikamy po kolej „dalej” do „Złóż deklarację”‼ klikamy w Złóż deklarację – system pyta o kolejne potwierdzenie składania, trzeba kliknąć w „TAK ZŁÓŻ”‼
Oczywiście w formie papierowej ( druki w punkcie podawczym na parterze budynku) można złożyć w Urzędzie Miejskim, gdzie pracownicy Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich służą pomocą przy wypełnieniu deklaracji, a także wprowadzają złożoną deklarację do elektronicznej bazy CEEB.

Pomoc telefoniczna: 23 69-33-077
mailowo:

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich