Burmistrz Gminy Nasielsk podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Nasielsk na 2022 rok na pomoc dla spółek wodnych wynosi 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 lipca 2022r.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski