Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że został sporządzony wykaz:ZPN.6850.3.2020.1.PG – wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym, dot. dz. nr 500/1 w obrębie miasta Nasielska. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 24.03.2020 r. do 14.04.2020 r.

 

Z up. Burmistrza
mgr Andrzej Kordulewski
Zastępca Burmistrza Nasielska