informacjaInformacja o przebiegu procedur dotyczących:

• wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie oraz

• wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo.

 


Szanowni Państwo! W ostatnim czasie narosło wiele niepotrzebnych emocji związanych z planowaną przez inwestora budową zakładu zagospodarowania odpadów w m. Jaskółowo. Pojawiły się zarzuty, że Burmistrz Nasielska jako organ wykonawczy Gminy Nasielsk sprzyja inwestorowi i nie robi nic, aby zapobiec ww. budowie. Dlatego też postanowiłem przedstawić Państwu krok po kroku wszystkie działania, jakie były podejmowane w trakcie dwóch procedur prowadzonych przez Gminę Nasielsk, kończących się wydaniem decyzji administracyjnych, tj. procedury dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie oraz procedury dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo. Nadmieniam, iż działania te były podjęte zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w sposób transparentny i jawny. Dokumentacja jest dostępna i można się z nią zapoznać. Jednocześnie oświadczam z pełną stanowczością, iż ani Burmistrz Nasielska, ani nikt z merytorycznych pracowników niczego nie ukrył przed społecznością lokalną, nie działał pod niczyim naciskiem ani wpływem.


Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski


Przebieg procedury dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w JaskółowieProcedura rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji dla Capital Investment Project II Sp. z o.o., Al. Krakowska 285, 02-133 Warszawa, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (obowiązujący obecnie tekst ustawy – Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

1. W dniu 28.04.2011 r. złożony został przez Capital Investment Project II Sp. z o.o., Al. Krakowska 285, 02-133 Warszawa, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. W dniach od 24.05.2011 r. do 14.06.2011 r. przystąpiono do udziału społeczeństwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Obwieszczenie zostało skutecznie doręczone do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe oraz umieszczone w dniu 13.05.2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku i w dniu 19.05.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

3. W dniu 08.062011 r. odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ i Popowo Południe.

4. W dniu 20.06.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim wydał negatywną opinię dot. planowanego przedsięwzięcia.

5. W dniu 10.11.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia.

6. W dniach od 02.12.2011 r. do 23.12.2011 r. ponownie przystąpiono do udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji. Obwieszczenie zostało skutecznie doręczone do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe oraz umieszczone w dniu 24.11.2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku i w dniu 28.11.2011 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

7. W dniu 19.12.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Informacja o spotkaniu została dostarczona do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe oraz umieszczona w dniu 09.12.2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

8. W dniu 31.03.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. Informacja o spotkaniu została dostarczona do sołtysów wsi Jaskółowo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe.

9. W dniu 13.04.2012 r. Burmistrz Nasielska wydał decyzję o odmowie zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

10. W dniu 07.05.2012 r. wpłynęło odwołanie inwestora od decyzji Burmistrza Nasielska.

11. W dniu 26.06.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję, którą uchyliło zaskarżoną decyzję w całości.

12. W dniu 26.09.2012 r. wydano decyzję 26/2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia. W decyzji nałożono m.in. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego i jakości powietrza (pomiary prowadzone na obszarach zabudowy mieszkaniowej, po upływie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania).

13. Odwołanie od decyzji z dnia 26.09.2012 r. złożyło 2 mieszkańców.

14. W dniu 23.04.2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego.

15. W dniu 05.06.2013 r. skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  złożył jeden z mieszkańców wsi Zabłocie, gm. Serock.

16. Wyrokiem z dnia 10.10.2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23.04.2013 r.

17. W dniu 26.03.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało kolejną decyzję, od której ponownie wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

18. W dniu 04.09.2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 26.03.2014 r. Wyrok stał się prawomocny od dnia 18.11.2014 r. 


Przebieg procedury dotyczącej wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo.

W przypadku, kiedy teren nie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lokalizacje wszelkich inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy, przy czym lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Procedura rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji dla Pana Marcina Chełkowskiego OveArup& Partners Int. Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. 


1. W dniu 16.01.2013 r. wpłynął wniosek Pana Marcina Chełkowskiego OveArup& Partners Int. Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 396, 453, 454 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk,

2. W dniu 16.01.2013 r. Urząd Miejski w Nasielsku wystąpił pisemnie do Kancelarii Radców Prawnych o opinię prawną, czy przedmiot ww. wniosku jest celem publicznym.

3. W dniu 21.01.2013 r. Kancelaria Radców Prawnych udzieliła odpowiedzi, że należy rozpatrywać wniosek zgodnie z jego treścią.

4. W dniu 23.01.2013 r. Burmistrz Nasielska wystosował do wnioskodawcy pismo wzywające o uzupełnienie wniosku zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego m.in. o ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, dokładne określenie przedmiotu inwestycji, obszaru oddziaływania, sposobu odprowadzania nieczystości, odpowiednich map.

5. W dniu 06.02.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Nasielsku wpłynęło pismo wnioskodawcy o przesunięcie terminu na uzupełnienie wniosku i zwieszenie postępowania.

6. W dniu 11.02.2013 r. Burmistrz Nasielska udzielił odpowiedzi, iż Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje przedłużania terminu i nie można zawiesić postępowania, które nie zostało podjęte.

7. W dniu 12.06.2013 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nasielsku kolejne pismo – wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

8. W dniu 27.06.2013 r. Burmistrz Nasielska pisemnie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

9. W dniu 05.07.2013 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Nasielsku uzupełniony wniosek. 

10. W dniu 01.08.2013 r. Burmistrz Nasielska zawiadomił o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 342, 343, 453, 455 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; zawiadomienie w formie obwieszczenia w powyższej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz wystosowano pisma do sołtysów: Pana Stanisława Charzyńskiego – Sołtysa wsi Popowo Północ, Pani Bożeny Nowosielskiej – Sołtysa wsi Jaskółowo, Pani Wiesławy Rączka – Sołtysa wsi Popowo Południe, Pani Marzeny Czerneckiej – Sołtysa wsi Popowo Borowe zawiadamiające o przedmiotowej inwestycji wraz z obwieszczeniem do zamieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa (zwrotne potwierdzenia otrzymania znajdują się w dokumentach sprawy).

11. W dniu 21.08.2013 r. po wstępnej analizie urbanistycznej wniosku wezwano wnioskodawcę o dalsze wyjaśnienia. 

12. W dniu 03.09.2013 r. wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek.

13. W dniu 18.09.2013 r. Burmistrz Nasielska zawiadomieniem poinformował o zmianie wniosku – zawiadomienie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wcześniej wymienionych sołtysów.

14. W dniu 07.10.2013 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą został przesłany celem dokonania stosownych uzgodnień do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – milcząca zgoda, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim – Postanowienie uzgadniające Nr WZMiUW.W/IND-0231.63/13 oraz do Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

15. W dniu 18.10.2013 r. wydano postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego.

16. W dniu 30.10.2013 r. Burmistrz Nasielska wydał zawiadomienie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego w przedmiotowym postępowaniu – zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów.

17. W dniu 25.11.2013 r. wydano Decyzję Nr 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453 i 455 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

18. W dniu 04.12.2013 r. wydano postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

19. W dniu 30.01.2014 r. Burmistrz Nasielska powziął informację odnośnie wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku, który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego dającą ostateczność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

20. W dniu 11.02.2014 r. Burmistrz Nasielska postanowieniem wznowił z urzędu postępowanie w powyższej sprawie z uwagi na to, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest ostateczna – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

21. W dniu 19.02.2014 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nasielsku pismo wnioskodawcy o zawieszenie postępowania.

22. W dniu 24.02.2014 r. Burmistrz Nasielska wydał zawiadomienie o tym, że wnioskodawca złożył wniosek w sprawie zawieszenia wraz z pouczeniem, że stronom przysługuje sprzeciw w tym zakresie – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów.

23. W dniu 26.03.2014 r. Burmistrz Nasielska wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów.

24. W dniu 09.05.2014 r. złożony został do Urzędu Miejskiego w Nasielsku wniosek wnioskodawcy o odwieszenie zawieszonego postępowania z uwagi na ustanie przyczyny do zwieszenia (Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło postępowanie odwoławcze, a tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna). 

25. W dniu 14.05.2014 r. wydano postanowienie o odwieszeniu postępowania – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

26. W dniu 06.06.2014 r. wydano zawiadomienie o zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym w przedmiotowym postępowaniu – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

27. W dniu 03.07.2014. Burmistrz Nasielska wydał Decyzję odmawiającą uchylenia Decyzji Nr 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów na terenie działek o nr ew. 453 i 455 położonych w miejscowości Jaskółowo, gm. Nasielsk – obwieszczenie w tej sprawie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przesłano do wspomnianych sołtysów. 

We wszystkich przypadkach potwierdzenia odbioru pism znajdują się w aktach sprawy.