burmistrz komunikat

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej Gminy Nasielsk rozgorzała dyskusja dotycząca nagród przyznanych przeze mnie pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku w 2020 roku. Dodajmy, dyskusja wywołana przez środowiska nieprzychylnie nastawione i negujące działania podejmowane przeze mnie jako Burmistrza Nasielska oraz przez kierowany przeze mnie Urząd. Dlatego chciałbym przedstawić Państwu informację z pierwszej ręki, opatrzoną rzetelnym i obiektywnym komentarzem.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Nagroda ma charakter uznaniowy – oznacza to, iż jej przyznanie zależy od swobodnej decyzji pracodawcy. Nagrody uznaniowe mogą być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego; w administracji publicznej, w tym samorządowej, stosowana jest forma pieniężna. Przyznawanie nagród jest jedną z bardziej skutecznych metod motywowania pracowników.

Jako Burmistrz Nasielska, będący kierownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku i pracodawcą dla zatrudnionych tu pracowników, mam swobodę odnośnie przyznawania pracownikom nagród jako dodatkowych składników wynagrodzenia. Podjąłem więc decyzję o przyznaniu w 2020 roku nagród w łącznej kwocie 145.478,38 zł brutto. Nagrody otrzymało 69 pracowników. Spośród tych osób:

 • Zastępca Burmistrza Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 8.930,00 zł brutto.
 • Sekretarz Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 3.410,00 zł brutto.
 • Skarbnik Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 24.500,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 4.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Podatki i Opłaty Lokalne w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Środowiska i Obszarów Wiejskich w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.
 • Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego , Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.550,00 zł brutto.
 • Najważniejsza informacja: Burmistrz Nasielska w roku 2020 nie otrzymał żadnej nagrody.

W kontekście nagród podkreślenia dodatkowo wymaga fakt, iż Burmistrz Nasielska, Zastępca Burmistrza Nasielska oraz Skarbnik Nasielska nie otrzymali w 2020 roku żadnej podwyżki wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż od 2009 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) nie zostało zwiększone maksymalne wynagrodzenie osób pełniących te funkcje.

Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku były przyznane zgodnie z prawem, w ramach moich kompetencji. Były one wstępnie planowane podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy Nasielsk na 2020 rok. Realizacja budżetu Gminy w ciągu 2020 roku pozwoliła na podjęcie decyzji o przyznaniu nagród, które są też docenieniem wielkiego wkładu pracy, jaki wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku włożyli w swoją pracę w trudnych warunkach panującej cały czas epidemii koronawirusa, z którymi przyszło nam się zmierzyć w minionym roku. Nowa sytuacja, w jakiej przyszło nam realizować zadania w 2020 roku, wymagała nowych rozwiązań, w których pracownicy zdali jak najlepiej swój egzamin, wychodząc poza swoje standardowe działania, mówiąc językiem psychologii: „wychodząc poza strefę komfortu”.

Szanowni Państwo, pragnę również zaznaczyć, iż wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne nie są informacjami utajnionymi. Corocznie do dnia 30 kwietnia Burmistrz Nasielska, Zastępca Burmistrza Nasielska, Sekretarz Nasielska, Skarbnik Nasielska, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Nasielska składają oświadczenia majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Wszystkie te oświadczenia są na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Oświadczenia majątkowe pracowników”. Z oświadczeń tych można pozyskać wiedzę odnośnie wysokości dochodów osiąganych przez wspomniane osoby z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Szczególnie warto pokusić się o porównanie oświadczeń majątkowych osób zatrudnionych w Gminie Nasielsk z oświadczeniami majątkowymi osób zatrudnionych na analogicznych stanowiskach w innych gminach. Wielu mieszkańców Gminy Nasielsk kontestujących rzeczywistość nieustannie i z wielkim upodobaniem porównuje naszą Gminę z innymi, aby pokazać, że praktycznie we wszystkich aspektach gdzie indziej poza Nasielskiem jest lepiej zgodnie z powiedzeniem: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Tym osobom proponuję zatem porównanie, którego do tej pory nie było przeprowadzonego – dokonanie analizy wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne w Gminie Nasielsk oraz w gminach o podobnej wielkości.

Chciałbym dodać ze swojej strony jedno małe, ale jakże istotne porównanie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47 zł. Tymczasem średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w 2020 roku wyniosło 4.230,19 zł brutto (licząc bez wynagrodzeń Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika) lub 4.484,73 zł brutto (licząc z wynagrodzeniami Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika).

Ceniąc jawność i transparentność oraz wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie przyznawanych przeze mnie nagród podjąłem decyzję, iż od tego roku każdorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego będę publikował na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informację o nagrodach przyznanych w danym roku pracownikom podległego mi Urzędu.

Z poważaniem

 Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski