wazna informacja

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi dodatku węglowego informujemy, iż z uwagi na niezakończony proces legislacyjny do chwili obecnej nie weszły jeszcze w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o dodatku węglowym, a w związku z tym żadna gmina w Polsce nie przyjmuje wniosków o wypłatę dodatku węglowego, ani nie dokonuje wypłat tego dodatku. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw wszelkie informacje dotyczące składania wniosków w Gminie Nasielsk, w tym wzór wniosku, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.