informacja1Mając na względzie list otwarty Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż decyzja z dnia 25 listopada 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Jaskółowo nie może być na obecną chwilę wygaszona w trybie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z tym, iż od decyzji z dnia 10 lipca 2019 r. kończącej wznowione postępowanie zostało złożone przez inwestora odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO uchyliło decyzję kończącą wznowione postępowanie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 

Należy przypomnieć i wyraźnie podkreślić, iż zakład zagospodarowania odpadów w Jaskółowie nie może powstać z uwagi na fakt, iż obowiązuje uchwalona przez Radę Miejską w Nasielsku w dniu 22 stycznia 2019 roku Uchwała Nr IV/31/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo gm. Nasielsk – Etap I. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości budowy w Jaskółowie ww. zakładu – działki nr 453 i 455 w ww. planie przeznaczone są pod uprawy rolne bez prawa zabudowy.