Informacja , w związku z Ustawą z dnia 16 października 2019r. poz 2248. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw informuję, że "Rodzice, prawni opiekunowie dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, którzy zawarli umowę, o której mowa w art. 32 ust. 6 lub art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzemieniu dotyychczasowym, mogą ją wypowiedzieć w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy."

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku ul. Warszawska 39A (budynek Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, I piętro, pokój 24A)

Burmistrz
/~/ mgr Bogdan Ruszkowski

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Hanna Pietrzak - Dyrektor CUW w Nasielsku