25151922 749234441943452 8954074241895552626 nW związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:W związku z wyborami samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. niniejszym informuję, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane do dnia 21 września br. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3. W imieniu Burmistrza Nasielska zgłoszenia przyjmują:

•    Pan Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska (I piętro, pok. nr 115) lub

•    Pani Katarzyna Osińska – Inspektor w Biurze Kadr i Płac (II piętro, pok. nr 209).

Zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:

•    w poniedziałki – godz. 8.00-17.00,

•    od wtorku do czwartku – godz. 8.00-16.00,

•    w piątki – godz. 8.00-15.00.


Jednocześnie nadmieniam, iż zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie następuje zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druki zgłoszeń stanowią załączniki do przywołanej Uchwały. Uchwała wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.pl) w zakładce „Wybory i referenda” – „Wybory samorządowe 2018”.

Burmistrz Nasielska

/-/ Bogdan Ruszkowski