informacjaInformacja Burmistrza Nasielska dotycząca Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie

 

Odnośnie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.


Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) wydaje się po uzgodnieniu m.in. z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Organem właściwym sprawach z zakresu ochrony gruntów rolnych w tym konkretnym przypadku jest Starosta Nowodworski. Dnia 7 października 2013 roku   projekt przedmiotowej decyzji  został przesłany do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim celem uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych. Starosta otrzymał projekt decyzji dnia 10 października 2013 roku. Zgodnie z art. 53 ust. 5 cyt. ustawy uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 Kpa czyli w formie postanowienia. W przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni     uzgodnienie decyzji uważa się za dokonane. Starosta Powiatu Nowodworskiego  nie  wydał postanowienia w powyższej sprawie czyli potraktował sprawę jako milczące uzgodnienie.  

Ponadto Starosta Nowodworski był zobligowany DECYZJĄ 26/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2012 r. przed wydaniem pozwolenia na budowę do zażądania od inwestora przedłożenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko:

„IV. nakładam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś”.

Starosta Nowodworski nie nałożył obowiązku przedstawienia oceny oddziaływania na środowisko ( tzw. raportu), który byłby procedowany nie przez Burmistrza Nasielska, a przez Regionalnego   Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Art. 90 ust. 2 ustawy ooś nakłada na Starostę obowiązek zapewnienia  udziału społeczeństwa.  Starosta uwagi i wnioski społeczeństwa przekazałby RDOŚ  przed wydaniem przez niego postanowienia.

Zaznaczyć należy, że po wejściu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk odpadów:

„ § 4 ( Bariera geologiczna) 1. Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby miało naturalna barierę geologiczna uszczelniającą podłoże i ściany boczne.”

Inwestor w dniu 1 sierpnia 2014 roku (po scaleniu działek), zwrócił się do Burmistrza Nasielska z wnioskiem o ponowne uzgodnienie inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie”.  Burmistrz Nasielsk Decyzją Nr 81/2015 roku z dnia 23 marca 2015 r. ODMÓWIŁ zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie”, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 342, 343,453 i 455 w miejscowości Jaskółowo, uzasadniając odmowę min:

„W dokumentacji nie uszczegółowiono informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych panujących na terenie planowanym pod lokalizację składowiska w oparciu o badania hydrogeologiczne pozwalające na stwierdzenie występowania na przedmiotowym terenie naturalnej bariery geologicznej, zgodnie z wymogami § 4 ww. rozporządzenia – dokumentacji nie uzupełniono poprzez zobrazowanie przekroju przez składowisko z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych, zasięgu uszczelnienia, przewidywanego kształtu bryły składowiska, rowów opaskowych, warstw filtrujących, drenażu i w miarę możliwości przewidywanej lokalizacji piezometrów. W raporcie ooś i jego uzupełnieniu nie doprecyzowano informacji pozwalających na stwierdzenie wypełnienia wymogu § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia tj. nie przeprowadzono analizy głębokości położenia najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych zalęgającego poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska względem planowanej rzędnej dna. Przedłożone w dokumentacji informacje są rozbieżne, nie zostały one uszczegółowione, co nie obrazuje  w pełni występujących na terenie inwestycji warunków hydrologicznych pozwalających na lokalizację składowiska odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przedłożonej dokumentacji nie określono możliwości hydraulicznych planowanej oczyszczalni ścieków oraz parametrów planowanych urządzeń, co nie pozwala na pełną ocenę jej przystosowania do odbioru ścieków przedmiotowego zakładu, nie określono także jednoznacznie odbiornika, do którego będą odprowadzane ścieki oczyszczone. W przedstawionej analizie oddziaływania planowanej inwestycji względem zidentyfikowanych jednolitych części wód nie określono szczegółowo możliwych czynników oddziaływania przedsięwzięcia, w związku z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić braku oddziaływania przedsięwzięcia na jednolite części wód”.


Burmistrz Nasielska zlecił w dniu 6 czerwca br. opracowanie ekspertyzy hydrogeologiczno-inżynierskiej w zakresie lokalizacji planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w tym z dwiema kwaterami na składowanie odpadów – 56 tys. m3 łącznie na działkach nr 453 i 455 w miejscowości Jaskółowo gm. Nasielsk i skutków z tego wynikających dla środowiska, wód podziemnych i powierzchniowych.

Podkreślić również należy, że zgodnie z art. 38a (obowiązujący od dnia 6 lutego 2015 r.), ustawy o odpadach:
„ Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę,  pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej  instalacji.

Inwestor złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o wpisanie instalacji ZZO w Jaskółowie do Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 
Pismem z dnia 19 kwietnia 2018 r. Burmistrz Nasielska  zgłosił swój sprzeciw dla lokalizacji tej inwestycji na terenie Gminy Nasielsk.

Inwestycja w Jaskółowie nie została wpisana do  WPGO.