Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

informacjaSzanowni Państwo!
W celu niedopuszczenia do powstania w Jaskółowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom i wsłuchując się w głos mieszkańców nie tylko Jaskółowa i okolicznych wiosek, ale całej Gminy Nasielsk, władze samorządowe naszej Gminy, tj. Rada Miejska w Nasielsku oraz Burmistrz Nasielska, podjęły wspólne działania w tym kierunku. Rada Miejska w Nasielsku na sesji w dniu 26 kwietnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo. W następstwie tej uchwały została rozpoczęta i trwa obecnie wdrożona przez Burmistrza Nasielska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa procedura sporządzenia wspomnianego planu.

 

W dniu 10 października 2018 roku zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Burmistrza Nasielska ogłoszono o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach 29 października-21 listopada 2018 roku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo – Etap I wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko. Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 30 października 2018 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskółowie. W świetle obowiązującego prawa do projektu planu lub do prognozy oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby lub jednostki mogły złożyć swoje uwagi – nieprzekraczalny termin upłynął w dniu 7 grudnia 2018 roku. W tymże terminie wpłynęło 113 uwag złożonych przez 6 podmiotów. Wniesione uwagi podlegały przeanalizowaniu i w następstwie tejże analizy Burmistrz Nasielska wydał w dniu 28 grudnia 2018 roku Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo - Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, którego załącznikiem było rozstrzygnięcie w sprawie uwzględnienia wniesionych uwag. Nie wszystkie wniesione uwagi zostały uwzględnione (nie uwzględniono 69 uwag w całości oraz 7 uwag w części), dlatego też w dniu 16 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas którego zgodnie z przepisami obowiązującego prawa omówione zostały po kolei wszystkie uwagi wniesione do wyłożonego projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, Etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nieuwzględnione w rozstrzygnięciu przez Burmistrza Nasielska. Na posiedzenie Komisji zaproszone zostały wszystkie podmioty, które złożyły uwagi do projektu.

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo nie została jeszcze zakończona. Na dzień 22 stycznia br. (wtorek) została zwołana sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, w której porządku znajduje się podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk - Etap I. Raz jeszcze wyraźnie nadmieniam, iż naszym jedynym, wyłącznym i wspólnym zarówno dla mieszkańców, jak i władz samorządowych Gminy Nasielsk celem jest w miarę możliwości pilne uchwalenie przez Radę Miejską w Nasielsku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, który skutecznie zablokuje powstanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. W żaden sposób nie można natomiast zgodzić się z pojawiającymi się tu i ówdzie insynuacjami, iż procedura uchwalania planu przebiega za szybko, gdyż postępujemy tu opierając się wyłącznie na przepisach powszechnego prawa.

Jednocześnie w związku z pojawiającymi się informacjami i wpisami na forach internetowych sugerującymi korupcyjne zachowania radnych oraz Burmistrza Nasielska w związku z procedurą sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, jak również w innych przypadkach, pragnę poinformować, iż w takich sytuacjach będziemy na bieżąco podejmować stanowcze kroki w celu zgłoszenia takich nieprawdziwych informacji i pomówień do właściwych organów ścigania.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski