102870441 1360792750787615 7482095722715022571 o

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) składane przy wszczęciu lub w toku prowadzonego na żądanie strony lub z urzędu postępowania administracyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tzn. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, poprzez platformę e-PUAP). Jednocześnie stosownie do § 3a przywołanego przepisu podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Oznacza to, iż wszelkie pisma (podania, wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone w toku postępowania administracyjnego (tzn. takiego, które z zasady kończy się wydaniem przez Burmistrza Nasielska decyzji administracyjnej) powinny być:

  • przesyłane pocztą tradycyjną,
  • składane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (do skrzynki podawczej lub w punkcie podawczym) lub
  • wnoszone poprzez platformę e-PUAP (opatrzone podpisem elektronicznym).

Nie mogą być one natomiast przesyłane zwykłą drogą mailową, nawet w formie skanu dokumentu, gdyż nie ma to umocowania prawnego w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia przy składaniu pism.