iNa prośbę Powiatowego Urzędu Pacy w Nowym Dworze Mazowieckim informujemy o naborze wniosków na jednorazową dotację w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż - nabór trwa do 31 maja 2021 roku.

Warunki otrzymania dotacji:

* Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

* Przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

* Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona) oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą. Ocena spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności będzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl [1] do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Tabela z kodami PKD oraz szczegółowe informacje znajdują się na

naszej stronie internetowej pod adresem:

https://bit.ly/3uNWoVx