dostepna www 1Pan Burmistrz Bogdan Ruszkowski i Skarbnik Rafał Adamski w imieniu Gminy  Nasielsk 9 kwietnia 2021 roku podpisali umowę z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację grantu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projektem o wartości 1 470 000 zł realizowanym w terminie 01.04.2021-30.03.2023 roku zostaną wsparte 4 szkoły z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Przed przystąpieniem do projektu placówki poddane zostały audytom dostępności przez przedstawicieli Politechniki Gdańskiej tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych m.in. w zakresie dostosowania dojścia i wejścia do szkoły do możliwości osób niepełnosprawnych, remontu pomieszczeń sanitarnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki oraz zatrudnienia specjalistów. Fundusze umożliwią montaż platformy lub zakup schodołazu, aby poprawić dostępność komunikacji pionowej. Placówki otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. W centrum prowadzonych działań będzie uczeń, jego potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia w społeczność a celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Do realizacji projektu w I turze naboru zakwalifikowało się 12 samorządów z całej Polski, Gmina Nasielsk jest jedną z pierwszych, która podpisała umowę na realizację.