dyzury ponadnormatywneMając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku - podinsp. Dariusz Leszczyński wyszedł z inicjatywą podjęcia dodatkowych patroli pieszych przez funkcjonariuszy policji. Działania podejmowane w ramach ww. patroli mają na celu zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, profilaktykę i prewencję w zakresie spożywania alkoholu i używania środków odurzających itp.

Dbając o dodatkowe bezpieczeństwo naszych mieszkańców, Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski dofinansował patrole ponadnormatywne „prewencyjno-profilaktyczne” w kwocie 10 000zł, które rozpoczną się od maja 2021 roku.

Patrole odbywać się będą w piątki i soboty w godz. 19:00-3:00, 18:00-2:00 oraz podczas festynów, imprez sportowych i innych uroczystości.

Oficjalne przekazanie umowy nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2021 r. pomiędzy Zastępcą Burmistrza Nasielska – Panem Andrzejem Waldemarem Kordulewskim, a Komendantem Policji w Nasielsku – Panem podinsp. Dariuszem Leszczyńskim.