Bezpieczeństwo jest najważniejszeMając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk oraz osób przemieszczających się w tym rejonie, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę w sprawie zorganizowania w 2023 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Nasielsk.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dofinansował patrole ponadnormatywne „prewencyjno-profilaktyczne” w kwocie 12 000 zł.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na mocy podpisanej umowy zobowiązuje się do zapewnienia na terenie Gminy Nasielsk patroli mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych, przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, profilaktykę
i prewencję w zakresie spożywania alkoholu i używania środków odurzających itp.

Wzmożone patrole będą odbywały się na terenie Gminy Nasielsk o różnych porach dnia z uwzględnieniem oczekiwań społecznych, a policjanci w trakcie dodatkowej służby będą podejmować czynności mające na celu m.in. kontrole miejsc szczególnie narażonych na popełnianie przestępstw oraz wykroczeń między innymi: rozboje, włamania, kradzieże kieszonkowe, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie miejsc publicznych, dewastacje mienia, jak również przeciwdziałanie tym przestępstwom i wykroczeniom., a więc ogólną poprawę bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz eliminację zachowań aspołecznych. Rejony i pory doby szczególnego zagrożenia ustalane będą w trybie roboczym, nie rzadziej niż raz w miesiącu przez Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku.

W związku z licznymi zgłoszeniami o podejrzanych osobach obserwujących posesje mieszkańców gminy Nasielsk w ostatnim czasie, przypominamy, że wszelkie próby włamań na teren prywatny należy zgłaszać w jak najszybszym czasie do Komisariatu Policji w Nasielsku przy ul. Kościuszki 29 osobiście, bądź telefonicznie: 23 693 28 40. W stałym kontakcie z mieszkańcami jest także Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku, który dzięki Państwa licznym zgłoszeniom podejmuje działania we współpracy z nasielskim Komisariatem Policji.

Dbajmy o siebie nawzajem, zachowujmy czujność. Apelujemy o troskę zarówno o Państwa domy, jak i okoliczne domy sąsiadów i znajomych. Dzięki szybkiej reakcji możemy bardzo pomóc i uchronić czyjeś mienie!