Dodatek elektrycznySzanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z póź. zm.) od dnia 01 grudnia 2022 roku do dnia 1 lutego 2023 roku będzie można składać wnioski o wypłatę dodatku energetycznego. Dodatek dla gospodarstw domowych będzie wynosił 1000 zł. Natomiast w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wynosiło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny będzie wynosił 1500 zł.Dodatki będą wypłacane do dnia 31 marca 2023 roku. Wnioski o wypłatę dodatku na dedykowanym formularzu będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku (pok. nr 1, nr 5).

Zgodnie z ww. ustawą dodatek elektryczny będzie przysługiwał odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Stosownie do art. 27 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku gdy gospodarstwo zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczna zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ww. ustawy dodatek elektryczny nie przysługuje;
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw,
- gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 i ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepłą w związku z sytuacją kryzysową na rynku paliw.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w MOPS (pok. nr 1, nr 5) lub telefonicznie pod nr 23 693 30 06.

W załączeniu formularz wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

pdf- Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego -