Informacja o dodatku suszowymWniosek suszowy można złożyć do 31 października wyłącznie przez profil zaufany.


Wniosek suszowy 2022 o oszacowanie strat, może złożyć każde gospodarstwo rolne, w którym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.


Wniosek może złożyć producent rolny:
- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
- będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.


Wysokość pomocy suszowej:
10 000 zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
5000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.


Wniosek o oszacowanie szkód mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.


Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: aplikacje.gov.pl/app/susza


Na skutek złożenia wniosku, zainteresowany otrzyma protokół oszacowania szkód, który należy wypełnić i odesłać. Jest on niezbędny do ubiegania się o finansową pomoc suszową w ARiMR.
Instrukcja, jak wypełnić wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub można pobrać ją poniżej.


Instrukcja jak wypełnić wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy do pobrania:
https://cdn.files.smcloud.net/.../Instrukcja_wniosek...

Dane konieczne do wypełnienia wniosku o oszacowanie szkód 2022:
- numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- skan polisy ubezpieczenia - co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych - od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach
- dokumentacja fotograficzna szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Natomiast wnioski o finansową pomoc rządową można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 15 listopada. Do wniosku należy załączyć kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc.

Wnioski te mogą być składane:
- bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR;
- za pośrednictwem platformy ePUAP;
- wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

W związku z tym, że do 15 listopada producenci rolni mogą składać wnioski o pomoc finansową, nie jest możliwe dalsze wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy.