informacja1Szanowni Państwo,

Gmina Nasielsk w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2021 zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Nasielsk, którego celem jest określenie skali i specyfiki problemu uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz zjawiska przemocy na terenie Gminy Nasielsk.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Defilad 1.

Badanie dotyczyć będzie następujących grup odbiorców:

  • uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • dorosłych mieszkańców,
  • sprzedawców napojów alkoholowych (ankieta telefoniczna).

Badanie dla dorosłych mieszkańców zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej anonimowej ankiety. Link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/663384/nasielsk-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html

W imieniu Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego prosimy mieszkańców o zaangażowanie  i  pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety. Wyniki powyższej diagnozy pomogą nam w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022.