polska cyfrowa logotypy

W ramach zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” uruchamiamy dodatkowy nabór wśród mieszkańców Gminy Nasielsk. Szukamy 3 dzieci (w wieku od 7 do 18 lat tj. od „zerówki” (szkolnej) do ostatniej klasy szkoły średniej - stan w roku szkolnym 2021/2022 r.) z rodzin osób, które niegdyś pracowały w zlikwidowanym, Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR).

Aby ubiegać się o wsparcie należy złożyć stosowne oświadczenie załączone poniżej wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy)  oraz danymi kontaktowymi osoby składających oświadczenie.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni. Pełnoletni uczniowie szkół średnich składają oświadczenie w swoim imieniu.
Oryginały podpisanych oświadczeń oraz kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR należy składać osobiście do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Termin składania i nadsyłania oświadczeń w dodatkowym naborze mija 30 czerwca 2022 o godz: 12:00. Oświadczenia, które wpłyną po upływie tego terminu nie zostaną rozpatrzone.

Wzór oświadczeń:

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Uwaga! Liczy się kolejność zgłoszeń! Ponadto w przypadku jeśli zgłoszą się 3 rodziny pod opieką których znajduje się więcej niż jedno dziecko, wówczas przekażemy jeden zestaw sprzętu komputerowego na rodzinę, a nie na dziecko.

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej po stronie Gminy: Radosław Romanowski tel. (23) 69 33 107