wazna informacjaGmina Nasielsk zamierza ubiegać się o środki finansowe w ramach konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, uwarunkowane przyznaniem Gminie Nasielsk środków finansowych.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wsparciem mogą zostać objęte dzieci oraz wnuki osób które pracowały niegdyś w zlikwidowanym, państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
Aby ubiegać się o wsparcie należy złożyć stosowne oświadczenie załączone do niniejszej informacji w terminie do dnia 3 listopada br. wraz z kopiami dokumentów (np. świadectwa pracy) potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR oraz danymi kontaktowymi osób składających oświadczenie.

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia składają rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni. Pełnoletni uczniowie szkół średnich składają oświadczenie w swoim imieniu.
Oryginały podpisanych oświadczeń oraz kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PPGR należy składać osobiście do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (Biuro obsługi klienta).
Termin składania i nadsyłania oświadczeń mija 3 listopada 2021 r. Oświadczenia, które wpłyną po upływie tego terminu nie zostaną rozpatrzone.

Gmina Nasielsk zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, które zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia wyłącznie w przypadku pozyskania grantu.

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Dane kontaktowe do osoby prowadzącej po stronie Gminy: Radosław Romanowski tel. (23) 69 33 107

Wzór oświadczeń:

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)