Zielone Mosty NarwiLokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi informuje, że zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

  1. Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 1 987 342 zł
  2. Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru:  1 000 000 zł
  3. Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych -  Limit naboru: 400 000 zł
  4. Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne –  Limit naboru: 102 974,76 zł
  5. Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia  zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 543 313,67 zł.

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

 

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie bezpośrednich spotkań w Biurze LGD Zielone Mosty Narwi (Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica - pokój nr 5 na parterze) - po uprzednim umówieniu telefonicznym na spotkanie pod nr telefonu: 23 691 88 55, 502 240 357 w terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. w następujących godzinach:

Poniedziałek 9.00 - 15.00

Wtorek 10.00 - 16.00

Środa 9.00 - 15.00

Czwartek 9.00 - 15.00

Piątek 9.00 - 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od terminie od 13 listopada 2018r. do 2 stycznia 2019r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na spotkania.