sesja rady wwwNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późń. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm) w związku z §22 ust.4 Statutu Gminy Nasielsk, zarządzam na dzień 28 października 2021 roku przeprowadzenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Nasielsku o godz. 10.00 w trybie zdalnego obradowania. Wszystkie rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą wideokonferencji.
Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie nasielsk.sesja.pl

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021 rok.
4. Zamknięcie obrad.

Jerzy Lubieniecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku