konkNa prośbę KRUS zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

- ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe
   lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

- możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób
   z niepełnosprawnościami.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

 • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
  - rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
 • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
  - opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,
    które mogą być zastosowane w praktyce.
 • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,
  - rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji
    bezpieczeństwa pracy.

Wnioski konkursowe należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację w terminie do 31 lipca 2022 r.

Szczegóły: www.ciop.pl