KONKURS EKO

Informujemy, że Burmistrz Nasielska ogłasza trzy konkursy na:

  1. „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”,
  2. „Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk” oraz
  3. „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”.

W ocenie ważne będą min. takie kryteria jak:

  • gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
  • gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków,przydomowe oczyszczalnie ścieków)
  • zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 maja 2017 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie poszczególnych zgłoszeń w terminie od 15 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach oraz przygotowywaniu aranżacji swoich posesji czy balkonów. Do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe.

Poniżej zamieszczamy regulaminy do poszczególnych kategorii konkursów wraz z drukami zgłoszeniowymi.

pdf Regulamin najpiekniejszy balkon
pdf Regulamin najładniejsza posesja
pdf Regulamin najładniejsze sołectwo

Informujemu o uruchomieniu XVI - tej edycji Programu Stypendia Pomostowe. Program ma na celu finansowanie stypendiów dla maturzystów, pochodzących z rodzin  byłych parcowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy podjęli decyzję o dalszej nauce w państwowych uczelnich wyższych. Szczegółowe informacje oraz kryteria zakwalifikowania do programu zamieszczone poniżej.

 

pdfXVI edycja Programu Stypendia Pomostowe

 

 informacja  Ogłoszenie w sprawie wiosennych przymrozków

Uwaga rolnicy !
W związku z wystąpieniem w dniu 10 maja br. przymrozków wiosennych, poszkodowanych producentów rolnych informujemy o możliwości składania Wniosków o oszacowanie szkód.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie za rok 2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem,

2. kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

3. kopię dokumentu potwierdzającego wysokość uzyskanego odszkodowania z tytułu zniszczonych upraw rolnych w wyniku w/w zjawiska (dot. rolników którzy ubezpieczyli gospodarstwa rolne).

Komplet dokumentów należy złożyć w Punkcie Podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja br. Po tym okresie wnioski nie będą już przyjmowane. W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową dalszego procesowania.

pdf   Wniosek o oszacowanie szkód

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ODBIÓR ODPADÓW  BIODEGRADOWALNYCH


W związku z licznymi reklamacjami zgłaszanymi do tut. urzędu, na brak odbioru odpadów biodegradowalnych  z  terenu  Miasta Nasielsk oraz na Starych i Nowych  Pieścirogach informujemy, że z powodu awarii śmieciarki odbiór ww. odpadów nastąpi w sobotę (29.04.2017 r.).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nasielsk,  powstające na nieruchomości odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone zaleca się kompostować w przydomowych kompostowniach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich lub wykorzystywać te odpady do skarmiania zwierząt. Każdy właściciel nieruchomości o ile warunki powierzchniowe działki na to pozwalają (powierzchnia 1000 m² lub większa) zobowiązany jest odpady organiczne, w tym zielone zagospodarowywać we własnym zakresie. Kompostowanie czyli tzw. organiczny recykling, to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów zielonych.

W ślad za pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy, że nie planowane jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 4 maja do 19 maja bedą pracować od godziny 6:00 do 20:00.