pogoda

Dnia 5 lipca 2016 r podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki”. (W/w droga będzie stanowiła dojazd do Szkoły Podstawowej w Nasielsku z ulicy POW). Wykonawcą prac jest firma PLONIX Wojciech Tokarski, Paweł Koniec spółka cywilna, ul. Krańcowa 12, 09 100 Płońsk. Wartość zadania wynosi  546 000 zł.

Poniżej publikujemy prognozę pogody dla Wojewódzctwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 26.07.2016 do godz. 07:30 dnia 28.07.2016 oraz Ostrzeżenie meteorologiczne prognozujące wystąpienie burz.

 

Pobierz prognozę pogody

Pobierz Ostrzeżenie METEO

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego "trzynastego" z dnia 15.07.2016 roku oraz czołówka klasyfikacji "Grand prix" '2016.  

 

 

-Pobierz wyniki turnieju

Poniżej publikujemy prognozę pogody dla Wojewódzctwa Mazowieckiego, ważność: od godz. 07:30 dnia 25.07.2016 do godz. 07:30 dnia 27.07.2016

 

Pobierz prognozę pogody

Szanowni Państwo!

Przystąpiliśmy do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”. Jest to dokument strategiczny, który będzie przez kolejne lata wyznaczał nam kierunek w działaniach na rzecz rewitalizacji gminy. Państwa wymagania i potrzeby w tym zakresie są najważniejszym elementem w realizacji skutecznego procesu rewitalizacji. Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie społecznej dotyczącej procesu Rewitalizacji w Nasielsku, która odbędzie się 27 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali kina „Niwa” Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku przy ul. Kościuszki 12.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „DOBRE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W GMINIE NASIELSK”. Celem konkursu jest przedstawienie za pomocą fotografii obiektów, miejsc, inwestycji, działań, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Nasielsk przy wsparciu funduszy unijnych. Zgłaszane zdjęcie do konkursu powinno zawierać opis w formularzu zgłoszeniowym. Formularze oraz regulamin konkursu można pobrać poniżej artykułu. Zdjęcia można przesyłać do 1 sierpnia 2016 r. Zdjęcia wysyłamy na adres e-mail: konkursfotograficzny@nasielsk.pl Wybrane zdjęcia z konkursu będą miały szanse wzbogacić folder informacyjny, który zrealizowany zostanie w ramach projektu. Konkurs jest elementem całości projektu „DOBRE PRAKTYKI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W GMINIE NASIELSK” realizowanego przez Urząd Miejski w Nasielsku.

                                                                                                                                                                             
W dniu 18 lipca 2016 r. w Ciechanowie Burmistrz Nasielska w imieniu Gminy Nasielsk podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo-Kędzierzawice” w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Planowana wartość inwestycji 1 890 845,21 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych – planowana kwota dotacji 1 203 144 zł.

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2016r, wydana została Decyzja Nr 199/2016, znak: ŚROW.6220.33.97.2014.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 26 w miejscowości Mazewo Dworskie A, gmina Nasielsk.

W związku z wystąpieniem Burmistrza Nasielska w dniu 20 czerwca 2016 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeznaczenie środków finansowych na wsparcie dla rolników z terenu Gminy Nasielsk, którym uprawy i gospodarstwa ucierpiały wskutek gwałtownych zjawisk atmosferycznych informujemy, że po uzyskaniu danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody podjęta zostanie decyzja odnośnie uruchomienia dodatkowej pomocy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70 % powierzchni upraw rolnych lub 70 % powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 lipca 2016 r. został uruchomiony nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rok 2016 w ramach programu z dziedziny ochrona wód – pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”. Nabór wniosków trwa od 01.07.2016 r. do wyczerpania środków w ramach alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. 

Projekt i wykonanie: