pogoda

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:
Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 1 500 000 zł 
Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 700 000 zł

Informacja
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku Pani Agnieszka Pałaszewska pełni dyżur w środy i piątki od godz.14.00 do godz.16.00 w Samorządowym Przedszkolu Nasielskim przy ul. Staszica 1
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
- ZPN.7125.3.1.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, dot. lokalu nr 2 przy ul. Sportowej 10 A w Nasielsku,

W związku z tym, że od 1 lipca br. gminnym systemem gospodarki odpadami objęte zostały również nieruchomości niezamieszkałe (np. sklepy, hotele, zakłady pracy, szkoły, plebanie itp.), domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, poniżej przypominamy zasady segregacji.

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypadł jak zwykle na trzeci tydzień września, czyli 16-18 09. Akcja ta polegała na wspólnym sprzątaniu śmieci zalegających na terenach publicznych gminy Nasielsk. Każda taka akcja to realna pomoc na rzecz utrzymania w czystości najbliższego otoczenia oraz lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie niezaśmiecania, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Informujemy, iż w dniach 26 - 30 września 2016 roku Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski będzie przebywał na urlopie. We wskazanym wyżej okresie interesantów przyjmować będzie Pani Katarzyna Świderska – Zastępca Burmistrza Nasielska.

Urząd Miejski w Nasielsku przypomina o terminie zgłaszania kandydatów do Nagrody „Lew Nasielska”. Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” do końca września br. mogą zgłaszać kandydatów: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk. Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata oraz uzasadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”.

 

 

- pobierz regulamin Kapituły "Lew Nasielska"  -

 

Publikujemy wyniki turnieju brydżowego "szesnastego" z dnia 09.09.2016 roku oraz czołówka klasyfikacji "Grand prix" '2016.  
 
 
 
 
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk otrzymała dotację w wysokości 90 000 zł na zadanie pn. "POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA  W GMINIE NASIELSK - OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJĘ KOTŁOWNI”.
Dnia 19.09.2016r. rozstrzygnięto złożone oferty na dostawę urządzeń i w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z dostawcą. Osoby, które spełniły wymogi WFOŚiGW w Warszawie i zostały zakwalifikowane do programu, otrzymają informację o możliwości podpisania umowy na dostawę kotła oraz czujnika tlenku węgla. Termin dostawy kotłów i czujników tlenku węgla do dnia 30.10.2016 roku. Szczegółowe informacje pod nr tel.: (23) 69 33 077 bądź osobiście - Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich pokój 201 (II piętro) Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3.
 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 

22 września br. (czwartek) na antenie Internetowego Radia Nasielsk odbędzie się bezpośrednia transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Początek transmisji planowany jest na godzinę 14.00. Słuchać sesji będzie można za pośrednictwem  strony Urzędu - www.nasielsk.pl Do odtwarzania radia preferowany jest odtwarzacz audio - Winamp. Zapraszamy serdecznie.

Projekt i wykonanie: